Членове на нашето сдружение могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане на нашите цели.

 

За индивидуалните членове:

1. Попълнено заявление за членство;

2. Автобиография;

3. Две писмени препоръки от членове на „Мещра – Традиционни знания и занаяти“.

 

За колективни членове:

Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.