Сдружение „Мещра – Традиционни знания и занаяти“ е организация на специалисти в областта на опазването на културното и природно наследство.

Наша основна цел е създаване и развиване на алтернативни форми на обучение и предаване на традиционни знания и занаяти.

Ние вярваме в огромното значение на обединението на теория и практика при обученията, които провеждаме. Поради това обвързваме четири основни аспекта:

  1. Теоретична подготовка в сферата на историческия контекст на мястото, местните бит и култура, опазване на културното и природно наследство.
  2. Изследване и документиране на наследството.
  3. Практически занимания с работа с традиционни строителни материали и техники.
  4. Открити събития за популяризиране на традиционният бит и култура на проучваните от нас места.

Наша висша цел е развитие на изключително важни основни знания у младите специалисти относно традиционните строителни техники и материали в региона и подпомагане на действащо гражданско общество в сферата на опазването на наследството.

За да получим най-добър резултат разчитаме на всички досега натрупани документи и проучвания. Осъществяваме връзка между местна, централна власт, учебни заведения, проучватели, историци и др. Вярваме, че всичко, което вършим е част от по-голяма система, която се опитваме да задвижим с нашите дейности. Проучваме архиви и ги допълваме с актуална информация, създаваме актуална база данни за културното наследство.

Изследваме слабо населени региони в страната с цел проучване и документиране на техния потенциал за растеж върху основата на традиционния им културен облик. Изграждането на информационни бази данни за характеристиките на тези места предполага повишаване на интереса към тях и възможност за тяхното ревитализиране, но и съхранение.

„Мещра – Традиционни знания и занаяти“ е сдружение с нестопанска цел, регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) през 2015г.